Algemene voorwaarden We Entertain

Algemene voorwaarden We Entertain

Artikel 1. Algemene regels
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van We Entertain.

 • Onder leerlingen of cursisten vallen voor het verder genoemde ook de familie, vrienden of betalende voor de leerling(en) of cursist(en).
 • Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de danszaal te houden aan de geldende huisregels en aanwijzingen van de directie van We Entertain.
 • Bezoek aan We Entertain is volledig op eigen risico. (De directie van) We Entertain is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in We Entertain.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van We Entertain door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) tijdens de lessen, workshops, cursussen en voorstellingen van We Entertain zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van We Entertain. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, op elk moment worden ingetrokken.
 • Gemaakte video’s en/of foto’s, ook van voorstellingen, mogen alleen op het internet geplaatst worden met toestemming van We Entertain.

Artikel 2. Inschrijving

 • De inschrijving dient online te geschieden, via het formulier op de website van We Entertain.
 • We Entertain heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les, cursus of workshop.

Artikel 3. Betaling

 • Leerlingen en cursisten hebben bij inschrijving de keus om of per maand te betalen of een eenmalige betaling te doen voor het gehele/resterende deel van het seizoen. Bij een eenmalige betaling geldt een korting van 10%.
 • Alvorens de eerste les of cursus begint dient leerling of cursist te hebben betaald conform artikel 3 lid 1. Heeft leerling of cursist dit niet gedaan, dan kan We Entertain de leerling of cursist toegang tot de les, cursus of workshop verbieden.
 • Verhoging lesgeld: We Entertain behoudt zich het recht voor om tarieven te verhogen met ingang van het nieuwe seizoen. Dit wordt naar leden gecommuniceerd via e-mail.
 • Van wedstrijd- en selectiedansers wordt een bijdrage voor kleding, reiskosten en wedstrijddeelname verwacht. Deze kosten worden vermeld bij de bevestiging van deelname.

Artikel 4. De lessen

 • Bij ziekte van de docent of overmachtsituatie is We Entertain gerechtigd de lessen te annuleren. In overleg met de leerlingen en/of cursisten worden de lessen zoveel mogelijk op een ander tijdstip ingehaald.
 • Indien de lessen langer dan twee weken uitvallen dan krijgt de leerling en/of cursist het bedrag terug van de lessen die niet doorgaan en vooraf betaald zijn.

Artikel 5. Opzeggen

 • De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • We Entertain hanteert van september tot en met april een opzegtermijn van een kalendermaand. Dat wil zeggen dat als de leerling/cursist opzegt op bijvoorbeeld 15 februari, lesgeld is verschuldigd tot en met de maand erna, dus tot en met de maand maart.
 • Van 1 april tot en met 30 juni is het niet mogelijk op te zeggen met een opzegtermijn van een kalendermaand, in verband met de eindvoorstelling in juni. Zegt leerling/cursist toch op in deze periode, dan is lesgeld verschuldigd tot en met de maand juni.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • We Entertain is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde dient zelf aangifte te doen bij de politie. We Entertain stelt het op prijs dat diefstal bij de directie wordt gemeld zodat gepaste actie kan worden ondernomen.
 • We Entertain is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen voor, tijdens en/of na de les, workshop, cursus of voorstelling.

Artikel 7. Overige regelingen

 • We Entertain heeft geen kledingvoorschriften. Wel wordt er verwacht dat leerlingen en/of cursisten in geschikte en fatsoenlijke kleding naar de les, cursus en workshop komen.
 • We Entertain gaat ervan uit dat leerlingen en/of cursisten vóór het inschrijven bekend zijn met de algemene voorwaarden van We Entertain.
 • Het is alleen toegestaan foto’s te maken in de les, workshop, cursus of voorstelling als We Entertain hiervoor toestemming heeft gegeven. Als een ouder bezwaar heeft tegen het gebruik van (een) foto/foto’s van zijn of haar kind ten gunste van We Entertain, dient dit op het inschrijfformulier aangegeven te worden.