Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING We Entertain

We Entertain gevestigd te Heerhugowaard (1704AB) aan de Handelsstraat 8, hierna te noemen “We Entertain” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar leden. We Entertain verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert We Entertain u over de manier waarop We Entertain uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de gegevens die door u worden ingevuld op ons inschrijfformulier.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

    1. Persoonsgegevens

We Entertain gebruikt gegevens om het lidmaatschap te bevestigen en u tijdens het lidmaatschap te informeren.Dit gaat om NAW-gegevens van de leden en betalers, geslacht en geboortedatum leden, e-mailadres en telefoonnummer ouders/verzorgers.

      1. Doelen

We Entertain gebruikt deze persoonlijke gegevens voor:
– Presentielijsten voor de docenten
– Het informeren van de leden over bijvoorbeeld de planning van het seizoen
– Facturatie
– Administratieve doeleinden
– Het inschrijven voor danswedstrijden (alleen de wedstrijdgroepen)

We Entertain verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door uw inschrijving op www.we-entertain.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

      1. Social media

Op de website en Facebookpagina plaatst We Entertain regelmatig foto’s en filmpjes van haar leden tijdens activiteiten en/of evenementen. U kunt bij inschrijving aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

We Entertain geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
– De doorgifte geschiedt aan een door We Entertain voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden We Entertain een overeenkomst sluit waarin is bepaald hoe deze verwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
– We Entertain op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

We Entertain maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die We Entertain ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@we-entertain.nl. In geval van beëindiging van het lidmaatschap, verwijderen wij al uw persoonsgegevens.

Artikel 5 Aansprakelijkheid We Entertain

We Entertain heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die We Entertain verwerkt ten behoeve van haar diensten.

Artikel 6 Bewaartermijn

We Entertain bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 3 maanden na einde van het seizoen waarin uw kind lid was, tenzij We Entertain op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring

We Entertain behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via e-mail bekend gemaakt worden. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.